שאלה מקצועית

אמנות למניעת כפל מס

​​​​אמנות למניעת כפל מס הן הסכמים בילטראליים, אשר במסגרתם קובעות המדינות שהן צד להסכם את כללי המיסוי שיחולו על הכנסות ועל נכסים שיש להם זיקה לשתי המדינות. בנוסף, כוללות האמנות עקרונות לחילופי מידע בנושאי מס בין המדינות. הכללים המוסכמים באמנות המס מתווספים לכללי המיסוי החלים לפי הדין הפנימי של כל מדינה.

לאמנה למניעת כפל מס יש עדיפות על פני הדין הפנימי, כך שאם הוראות האמנה מקלות לעומת הדין הפנימי, יחולו הוראות האמנה. אם הוראות האמנה מחמירות לעומת הדין הפנימי, מצב שיתכן לגבי אמנות ישנות, יחולו הוראות הדין הפנימי. כלומר, הוראות האמנה יכולות רק להקל עם הנישומים.

האמנה פותרת את בעיות כפל המס בשתי המדינות באחת משתי הדרכים:

  1. מיסוי במדינה אחת – קביעת זכות מיסוי בלעדית למדינה האחת
  2. מיסוי בחלוקה בין המדינות – קביעה כי מדינה אחת, בדרך כלל מדינת המקור שבה הופקה ההכנסה, תהיה בעלת "זכות המיסוי הראשונית" והמדינה השנייה – מדינת המושב של מפיק ההכנסה, תהיה בעלת "זכות מיסוי שיורית" – היא תהיה רשאית למסות את ההכנסה, אך תחול עליה החובה למנוע את כפל המס בדרך של מתן זיכוי בשל המס ששולם במדינה בעלת זכות המיסוי הראשונית. (מאתר משרד האוצר)

 

דוגמאות לאמנות המס שישראל חתומה עליהן ניתן למצוא באתר משרד האוצר – לחצו כאן
ניתן לגלול עם העכבר למטה, לבחור מדינה מבוקשת, והאמנה תוצג בעברית ובאנגלית ככל שקיימת.