שאלה מקצועית

ירושות, צוואות והסכמי יורשים

צוואה

צוואה היא מסמך משפטי באמצעותו קובע אדם, בעודו בחיים, כיצד יש לפעול ברכושו לאחר מותו, באיזה אופן לחלקו ולמוסרו.

על צוואה להיות תקפה מבחינה משפטית על מנת שניתן יהיה לקיימה בהתאם לרצון המצווה. על הצוואה להיות ערוכה בהתאם לכללים הקבועים בחוק הירושה וללא פגם כלשהו שלא ניתן לתקנו.

עפ"י עקרון דיני הירושה, המצווה חופשי לצוות את רכושו, ומשכך הינו רשאי לשנות את דעתו, לבטל את צוואתו ולערוך חדשה.

מהי בעצם צוואה הדדית?

צוואה הדדית היא צוואה הנערכת ע"י בני זוג במשותף, לרוב במסמך אחד  שבו בני הזוג קובעים כללים והוראות כיצד יש לפעול ברכוש שניהם לאחר מות אחד מבני הזוג, ובהמשך לאחר מות בן הזוג השני.

הצוואה ההדדית שהינה חריגה באחד מעקרונות הברזל בדיני הירושה והוא שאין היורש נוכח בעת עריכת צוואת המוריש, נועדה לייתן פתרון לבני זוג שרצו להוריש אחד לשני את כל רכושם, ולהוריש לילדיהם את רכושם רק לאחר מות שני בני הזוג, ולא כאשר רק אחד מבני הזוג נפטר.

על כן האפשרות לצוות צוואה הדדית קבועה בחוק תחת עקרון ההדדיות, דהיינו שהצוואה לא תשונה ובמיוחד לא לאחר פטירת אחד מבני הזוג.

מצב זה עלול ליצור "תאונות צוואה" ועל כן יש לייתן את מלוא תשומת הלב בעריכת צוואה הדדית, לפרטים ולמצבים משתנים, שכן לעיתים אין להשיב את הגלגל לאחור.

בהתאם לסעיף 8א לחוק הירושה, התשכ"ה-1965

8א. (א)  בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה – צוואות הדדיות).
(ב)  לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

(1)  בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;
(2)  לאחר מות אחד מבני הזוג –

(א)  כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;
(ב)  לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש;
(ג)  הוראות סעיף קטן (ב) יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה.